plEnglish  plČesky
Strona główna
Serwis Detaliczny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów LATEX OPONY S.A.

Szanowna/y Pani/Panie,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LATEX OPONY SP. Z O.O. z siedzibą w Opolu pod adresem ul. Krapkowicka 21, 45-760 Opole (dalej: Administrator).

 2. Administrator przetwarza dane osobowe:

  1. na podstawie i stosownie do zgody udzielonej przez Panią/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) w celu, którego zgoda dotyczy;

  2. gdy jest to niezbędne do podjęcia i realizacji czynności prawnych na Pani/Pana żądanie, w tym do podjęcia i realizacji zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), tj. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem,, realizacji zawartej z Administratorem umowy, dokonania czynności prawnej przez Administratorem na Pani/Pana żądanie; w tym w celu dokonania badania wiarygodności kredytowej dla udzielenia kredytu kupieckiego.

  3. gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), tj. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów księgowych i podatkowych,

  4. gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia), tj. w celu:

   • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • weryfikacji wiarygodności kredytowej;
   • wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym analizy należności, statystyki i raportowania wewnętrznego,
   • zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Administratora, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa,
  2. banki, instytucje kredytowe i płatnicze, uczestnicy systemów płatności i inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  3. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu IT, usługi agencyjne, usługi biur informacji gospodarczych i wywiadowni gospodarczych, usługi ubezpieczeniowe, windykacyjne i inne usługi wspierające prowadzenie działalności przez Administratora;
 4. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:
  1. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – do czasu jej wycofania;
  2. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Administratorem umowy lub innej czynności prawnej – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tą umową lub inną czynnością prawną – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego przepisami kodeksu cywilnego;
  3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów, w szczególności:
   • dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
   • dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione),
  4. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub strony trzecie – do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora;
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy lub wykonania na Pani/Pana żądanie innej czynności prawnej z Administratorem.
 10. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 6 i 7, w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres ul. Krapkowicka 21, 45-760 Opole
  2. elektronicznie na adres mail:bod@latex.net.pl
  3. osobiście w siedzibie Administratora pod adresem ul. Krapkowicka 21, 45-760 Opole.
 11. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
  1. dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, firmę działalności gospodarczej, NIP, REGON, KRS),
  2. dane kontaktowe (np. adres, e-mail, numer telefonu),
  3. dane finansowe (np. dane o dochodach, zobowiązaniach),
 12. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, ale również ze źródeł publicznie dostępnych (np. CEIDG, REGON, KRS), od organizacji posiadających dane pomocne do celów oceny wiarygodności kredytowej (np. Biuro Informacji Kredytowej, biura informacji gospodarczej, wywiadownie gospodarcze).
Opony
Innowacyjna gospodarka, Projekty unijne
opony
falken toyo tires Hankook continental pirelli bridgestone firestone uniroyal infinity Kumho Tyres Starfire CST CST Nankang
Tworzenie stron www: Data Quest | Polityka plików cookies | RODO